Search Result of "สื่อการสอน"

About 97 results
Img

งานวิจัย

เครื่องร่อน DVD - สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนพัฒน์ เกิดสุข, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

การติดตามผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรงค์ศรี แสงบรรจง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องร่อน DVD - สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนพัฒน์ เกิดสุข, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส.กานต์ชนก วสุวัต, Imgนาย ไชยวัฒน์ กล่ำพล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345