Search Result of "สืบสาน"

About 62 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย สุวิวัฒน์ สืบสานกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา, วิศวกรรมความปลอดภัย

Resume

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การสืบสานละครมหาทรมานที่ชุมชนวัดคอนเซ็ปชัญ (2011)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Kulwadee Makarabhirom, Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

งานวิจัยดีเด่น (2012)

ผลงาน:รูปแบบการขับเคลื่อนกลุ่มพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

นักวิจัย: Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เส้นทางการสืบสานภูมิปัญญาอาหารล้านนาสู่ความยั่งยืน

ผู้เขียน:Imgทัศนีย์ อารมย์เกลี้ยง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ชาติพันธุ์: กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม

Img

งานวิจัย

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

นางสาว แพรวพรรณ ประหยัดทรัพย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Industrial Engineering

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการขับเคลื่อนกลุ่มพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

1234