Search Result of "สีฟ้า"

About 12 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากระบวนการสกัดรงควัตถุสีฟ้าไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและพัฒนาเสถียรภาพของไมโครเอนแคปซูลเลทซีไฟโคไซยานิน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วนิดา ปานอุทัย

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ชื่อคำเรียกสีไม่พื้นฐานของสีเขียวและสีฟ้าในภาษาไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การจัดกลุ่มการรับรู้สีเขียวกับสีฟ้าของคนไทยและคนเกาหลี (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วารสารจีนศึกษา

หัวเรื่อง:บทวิจารณ์หนังสือ: ฟองอากาศสีฟ้า : บทเรียนความทุกข์ฉบับอ่านง่ายของเลี่ยววี่ฮุ่ย. แปลโดย วิภาดา กิตติโกวิท. 2546

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพรางแสงของตาข่ายสีขาว สีฟ้า และสีเขียวที่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อแสงของใบ และการเจริญเติบโตของคะน้า

ผู้เขียน:Imgสุภาพร เรืองวิทยาโชติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกรุง สีตะธนี

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

ดร. อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัจนปฏิบัติศาสตร์(Pragmatics), ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ (ethnolinguistics), ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Linguistics)

Resume