Search Result of "สีธรรมชาติ"

About 119 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สีธรรมชาติ: ความเคลื่อนไหวของสิ่งทอเชิงอนุรักษ์ (2012)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การย้อมสีหนังด้วยสีธรรมชาติแบบเข้มข้นและแบบผง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

แหล่งทุน:บริษัทบ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติจากครามและครั่ง (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. อรุณศิริ ชิตางกูร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสืบค้นข้อมูลด้านกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456