Search Result of "สิ่งแวดล้อมศึกษา"

About 131 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนาย สมบัติเชิงกลของพลาสติกชีวฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาผู้นำกิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟมสถานศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศุนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาผู้นำกิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟาร์มสถานศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์แลพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567