Search Result of "สิ่งแวดล้อม (Environmental)"

About 22 results
Img
Img

ที่มา:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิถีทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Trend) และจัดฝึกอบรมแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

มลพิษจากเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chalermpong Senarak, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. สตรีไทย พุ่มไม้, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิศวกรรม (Ecological Engineering), การจำลองแบบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Modeling), การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การป้องกันมลพิษจากขยะจากเรือตามอนุสัญญา MARPOL 73/78 (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chalermpong Senarak, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อการเติบโตของไม้แสมขาวและแสมทะเล

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อม และศักย์การผลิตหอยหลอด (Solen spp.) บริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgชยารัตน์ ตันธนะสกฤษดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย สาโรจน์ เริ่มดำริห์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะและอนุบาลหอยเศรษฐกิจ, การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน, งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, งานสำรวจนิเวศแนวปะการัง

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของอัตราค่าภาระของท่าเรือแหลมฉบัง (2013)

หัวหน้าโครงการ:อ.ธนรุจ โรจน์มานะวงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์, Imgดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทพัทธ์ อภัย, Imgอ.ธนรุจ โรจน์มานะวงศ์

แหล่งทุน:บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบังเทอร์มินัล จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของไม้แสมขาวและแสมทะเล

ผู้เขียน:Imgทิฆัมพร อรุณศรีประดิษฐ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว ทัศนีย์ ชัยคงดี

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. เทพทวี โชควศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรัชญาตะวันตก (Western Philosophy), ปรัชญาตรรกวิทยา (Philosophy of Logic), ปรัชญาเทคโนโลยี (Philosophy of Technology), อภิปรัชญา (Metaphysics), ญาณวิทยา (Epistemology), ปรัชญาวิเคราะห์ (Analytic Philosophy), ปรัชญาสำหรับเด็ก (Philosophy for Children)

Resume

Img

Researcher

นาย เมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing), ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS), การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Management), การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ (Protected Area Managemet), ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA)

Resume

Img

Researcher

นาย อลงกต อินทรชาติ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, งานวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพน้ำและดินตะกอน, งานวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:แพลงก์ตอนวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:-การติดตามและตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อม, -เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย/การปรับปรุงคุณภาพน้ำ, -เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก, -การศึกษาสารพฤกษเคมีในพืชและการสกัด

Resume

Img

Researcher

ดร. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและคุณภาพเมล็ดพันธุ์, เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช, Food Safety Standard and Implementation, GAP, GLOBALGAP, ThaiGAP

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสกัดสารจากพืช และการทำสารให้บริสุทธิ์, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

Resume

12