Search Result of "สิ่งทอ"

About 511 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สีธรรมชาติ: ความเคลื่อนไหวของสิ่งทอเชิงอนุรักษ์ (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sarunya Puakpong, Lecturer,

วารสาร:

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าไหมเพื่อการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์

Img
Img

ที่มา:สถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

หัวเรื่อง:โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันและอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยด้านมาตรฐานและฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศในสหภาพยุโรป

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทานสำหรับ SMEs ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หัวเรื่อง:การใช้เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดกลาง ขนาดเล็กในส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หัวเรื่อง:การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเครือข่ายการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Label) ของสหภาพยุโรป

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าไหมเพื่อการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หัวเรื่อง:การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเครือข่ายการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Label) ของสหภาพยุโรป

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หัวเรื่อง:การพัฒนาสินค้าสิ่งทอให้มีความพร้อมในการขอการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในภูมิภาค (ภาคตะวันออกและเขตปริมณฑล)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเส้นใยกัญชงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกเส้นใยสิ่งทอโดยเครื่องเค้นเส้นใยธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด, Imgนายชัยพร สามพุ่มพวง

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...