Search Result of "สิรินารี เงินเจริญ"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นาย ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การประมวลผลภาพ, กลศาสตร์ของไหล

Resume