Search Result of "สิรินทรเทพ เต้าประยูร"

About 8 results
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2556 (2013)

ผลงาน:การพัฒนากรอบการดำเนินการและฐานข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการประเมินตลอดวงจรชีวิต

นักวิจัย: Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ImgShabbir H. Gheewala Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์ Imgสิรินทรเทพ เต้าประยูร

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจับ (สกว.)

Img

Researcher

ดร. ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบผลิตน้ำประปา , ระบบกำจัดขยะมูลฝอย

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยการดำเนินงานฝังกลบมูลฝอยที่เหมาะสมกับประเทศไทย (ระยะที่ 2) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คมศิลป์ วังยาว, Imgนายนพฤทธิ์ สุทธศิลป์

แหล่งทุน:National Institute for Environmental Studies, Japan

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเร่งการย่อยสลายขยะพลาสติกในหลุมฝังกลบแบบกึ่งเติมอากาศผ่านกระบวนการมีเทนออกซิเดชั่น, การจัดการขยะและของเสีย, การบำบัดน้ำเสียและตะกอนโดยวิธีวิศวกรรมธรรมชาติบำบัด, เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในกระบวนการบำบัดน้ำเสียและหลุมฝังกลบมูลฝอย, การบำบัดของเสียทางชีวภาพและการเติมเชื้อเพื่อช่วยบำบัด

Resume