Search Result of "สินิทรา สุขสวัสดิ์"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาปัญหาการให้บริการของผู้ประกอบการรถทัศนาจรชนิดไม่ประจำทาง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพรทิวา วิจิตรโกเมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา, Imgนางสาวสินิทรา สุขสวัสดิ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img

Researcher

นางสาว พรทิวา วิจิตรโกเมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:กฎหมายธุรกิจ, ภาษีอากร, ทรัพย์สินทางปัญญา

Resume

Img

Researcher

ดร. ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการการผลิต, การบริหารโครงการ, การบริหารคุณภาพ , สถิติเชิงธุรกิจ

Resume