Search Result of "สินค้าเกษตร"

About 487 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรไทย (2006)

ผู้แต่ง:ImgMr.Somporn Isvilanonda, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสินค้าเกษตรสร้างสรรค์จากไผ่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการใช้ใบรับของคลังสินค้า (Warehouse receipt) ในตลาดจริง (Cash market) และการนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการส่งมอบรับมอบในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Futures market)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษากรรมวิธีการผลิตต้นแบบและการประเมินอายุการเก็บเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพ และการ กำหนดรหัสขนาดของกระเทียม หอมใหญ่ หอมแดง มะเขือเทศ มันฝรั่ง และส้ม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รวี เสรฐภักดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาหน่วยรับรองระบบงานด้านพื้นฐานการกักกันสินค้าเกษตรส่งออกของไทย (จ้างที่ปรึกษา)

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผลไม้และผักดองแห้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกุลวดี ตรองพาณิชย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

หัวเรื่อง:แนวทางการใช้ใบรับของคลังสินค้า (Warehouse Receipt) ในตลาดจริง (Cash Market) และนำมาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการส่งมอบรับมอบในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Futures Market)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการแนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจพืช ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, อาจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การจัดทำกลยุทธ์การเทียบเคียงมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องพริกแห้งเป็นมาตรฐานฯบังคับ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

หัวเรื่อง:การจัดทำเนื้อหาและข้อมูลสินค้าข้าวสำหรับโครงการศูนย์พัฒนาความรู้การซื้อขายล่วงหน้า

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบบูรณาการระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

หัวเรื่อง:การจัดทำแนวทางปฎิบัติสำหรับกระบวนการชักตัวอย่างข้าวเพื่อการควบคุมมาตราฐานสินค้าไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

หัวเรื่อง:ศึกษาแนวทางปฏิบัติการชักตัวอย่างสินค้าเกษตรเพื่อการตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานเพื่อการยอมรับทั้งในประเทศและสากล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นหน่วยรับรองระบบงานของ มกอช.เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตรวจสอบรับรองจากภาครัฐสู่เอกชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...