Search Result of "สินค้าส่งออก"

About 9 results
Img

งานวิจัย

การวัดโอกาสในการเพิ่มระดับความซับซ้อนของประเทศผ่านการขยายประเภทสินค้าส่งออกที่ซับซ้อน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์อุปสงค์ต่อสินค้าส่งออกจากไทยไปจีนและอุปสงค์ต่อสินค้านำเข้าจากจีนมาไทย

ผู้เขียน:ImgMarayat UBONSA-ARD

ประธานกรรมการ:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการวิชาเอก:Imgบัณฑิต ชัยวิชญชาติ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอัตราการค้าในรูปดุลการค้าของสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย

ผู้เขียน:ImgPongnakorn POCHAKORN

ประธานกรรมการ:Imgเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการวิชารอง:Imgนายจีรชนม์ ศรีสวัสดิ์เล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์อุปสงค์ต่อสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน

ผู้เขียน:Imgปราณี จันทร์มณี

ประธานกรรมการ:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าต่อสินค้าส่งออกของไทย: กรณีศึกษาทูน่ากระป๋องและสิ่งทอ

ผู้เขียน:Imgจอมขวัญ ชาญธัญกรรม

ประธานกรรมการ:Imgจารึก สิงหปรีชา

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgบัณฑิต ชัยวิชญชาติ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความยืดหยุ่นของอุปสงค์สินค้าส่งออกต่อราคา : กรณีก่อนและหลังการจัดตั้งธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgนุชนาถ วารีขันธ์

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์

Resume