Search Result of "สินค้าคงคลังสำรอง"

About 1 results
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์หาปริมาณสินค้าคงคลังสำรองสำหรับสินค้าที่มีอุปสงค์เชิงฤดูกาล (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)