Search Result of "สิทธิมนุษยชน"

About 22 results
Img

ที่มา:แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา

หัวเรื่อง:ทากและปลิงอันอาจสูบเลือดให้ม้วยมรณ์: ผู้หญิงในเรื่องสั้นไทยแนวผจญไพร

Img

ที่มา:แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา

หัวเรื่อง:เสียงสะท้อนเหนือหลุมฝังศพ: สงครามโลกครั้งที่สองในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่

Img

ที่มา:แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา

หัวเรื่อง:ผิดด้วยหรือที่จะปรารถนา: ชนกลุ่มน้อยทางเพศในนวนิยายไตรภาคของวีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการกำหนดระยะถอยร่นสำหรับชายฝั่งทะเลในประเทศไทย: ด้านวิศวกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หัวเรื่อง:งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายฝั่ง ทรัพยากรสัตว์น้ำ การตกตะกอน การขึ้นลงของน้ำ การเปิดปิดปากระวะ ที่มีผลกระทบจากการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา

หัวเรื่อง:คนกับป่า: ปัญหาเรื่องสิทธิการจัดการทรัพยากรในวรรณกรรมของวัธนา บุญยัง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเรื่อง "แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา"

หัวเรื่อง:ไกรทอง: ความุรนแรงระหว่างเผ่าพันธุ์และเพศ

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้เขียน:ImgWarut VISITSILPA

ประธานกรรมการ:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

กรรมการวิชาเอก:ImgOranun Gluntapura

กรรมการวิชารอง:Imgนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ความเข้าใจของนิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้เขียน:Imgพงศธร เรืองสิยานันท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชารอง:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นางสาว พรรณทิภา ชื่นชาติ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีไทย, วรรณคดีตะวันออก

Resume

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ไกรทอง: ความุรนแรงระหว่างเผ่าพันธุ์และเพศ (2010)

ผู้แต่ง:ImgMs.Phannarai Chanhiran, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของคนพิการต่อสิทธิมนุษยชน : ศึกษากรณีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสุมทรปราการ

ผู้เขียน:Imgนพวรรณ วังสะวิบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นาย กฤช วีรกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อาเซียน, สิทธิมนุษยชน, นโยบายต่างประเทศของไทย

Resume

Img

Researcher

นางสาว ยุภาพร ต๊ะรังษี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:รัฐศาสตร์ , การเมืองไทย, เมืองศึกษา, สิทธิมนุษยชน, การเมืองของคนชายขอบ

Resume

12