Search Result of "สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์"

About 338 results
Img

Researcher

ดร. สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มลพิษสิ่งแวดล้อม , เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม

Resume

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โปรกรส เทคโนโลยีคอนซัลเท็นส์ จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โปรกรส เทคโนโลยีคอนซัลเท็นส์ จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดุสิต แกรนด์ พาร์ต (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อีโอเอ แอนด์ ไออีอี คอนซัลแตนท์ จำกัด

Img
Img
Img
12345678910...