Search Result of "สิงห์บุรี"

About 112 results
Img

ที่มา:สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสิงห์บุรี

หัวเรื่อง:การตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำน้ำแม่น้ำน้อย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุม กำกับดูแล ป้องกัน และปรับปรุงแก้ไขปัญหา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โปรกรส เทคโนโลยีคอนซัลเท็นส์ จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ดินเพื่อการจัดการดินและใช้ปุ๋ยสำหรับการผลิตข้าวปลอดภัย จ.สิงห์บุรี (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเกษตร จังหวัดสิงห์บุรี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456