Search Result of "สำรวจศักยภาพ"

About 25 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสาโรจน์ เริ่มดำริห์, Imgนางสาวนัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางยุพิน เสมอวงศ์, Imgนางสาวจตุพร เหรียญเจริญ, Imgนางสาวอัญชลี รื่นฤทธิ์, Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกนกพร เพียรประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายมนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, อาจารย์, Imgนายสราวุฒิ ยอดมุณี, อาจารย์, Imgดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวชิราภรณ์ วงศ์แสน, อาจารย์, Imgพลเรือเอกกิตติพงษ์ เกษะโกมล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจศักยภาพและความพร้อมของเกาะในประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางยุพิน เสมอวงศ์, Imgนางสาวจตุพร เหรียญเจริญ, Imgนางสาวอัญชลี รื่นฤทธิ์, Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสราวุฒิ ยอดมุณี, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Img
Img

Researcher

นาง ยุพิน เสมอวงศ์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

นางสาว อัญชลี รื่นฤทธิ์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

นาย สราวุฒิ ยอดมุณี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

นางสาว จตุพร เหรียญเจริญ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

นางสาว กนกพร เพียรประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมผู้บริโภคและการผลิต การขนส่ง สนใจเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม , การท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านเศรษฐศาสตร์

Resume

Img

ที่มา:บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การสำรวจศักยภาพของแหล่งไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, Imgนายประสงค์ สงวนธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Bio-Fuel Cell

Resume

Img

Researcher

นาย มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ: Power System Analysis, Electrical Conversion Machine

Resume

Img

Researcher

ดร. เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

นางสาว นัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:sketch-based modeling, rapid prototyping, product design and development

Resume

Img

Researcher

ดร. ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Transport Logistics , Transport Environment, Transport Economics, Maritime Transport

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสำรวจศักยภาพของพืชพลังงานทดแทนบนพื้นที่สูงของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามณี แสงสว่าง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, Imgนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, Imgนายเวช เต๋จ๊ะ

Img

Researcher

นาย บุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Solids Mechanics,CAD/CAM,, Machine Design, Finite Element Method, Vibrations

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชิราภรณ์ วงศ์แสน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง , เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

Resume

12