Search Result of "สำนักทดสอบทางการศึกษา มศว"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสำนักทดสอบทางการศึกษา มศว., Imgอาจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล

แหล่งทุน:สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัยการศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา

Resume