Search Result of "สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา"

About 31 results
Img

ที่มา:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, Imgนางสาวปาริชาติ จันทร์เพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และระบบติดตามประเมินผลของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หัวเรื่อง:กลวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการนำแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปาริชาติ จันทร์เพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เกษตรกรไทย กรณีศึกษาชุมชนตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เกษตรกรไทย กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หัวเรื่อง:แนวทางในการดำเนินงานทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์, Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, Imgนายชาญชัย ขันติศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปาริชาติ จันทร์เพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

หัวเรื่อง:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

Img

ที่มา:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

Img

ที่มา:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยคัดสรร-พัฒนา-ศึกษา-วิเคราะห์ "การจัดทำถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด"

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานวิจัยดีเด่น ในงานการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ (2013)

ผลงาน:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

นักวิจัย: Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ ๑๕ เรื่อง "การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" (2013)

ผลงาน:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

นักวิจัย: Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์ Imgดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.พัชรา วาณิชวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์ Imgผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ Imgรศ.ดร.วรรณ๊ แกมเกตุ

Doner:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

12