Search Result of "สำ"

About 491 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สารก่อภูมิแพ้อาหาร (2011)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Vipa Surojanametakul,

วารสาร:

Img

ที่มา:สำนักานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบระบบจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในลุ่มน้ำคลองพานทอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำหนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมประเมินผลสมรรถภาพทางกายด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กไทยอายุ 4-6 ปี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์, Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิค AFLP ตรวจหาแถบดีเอน็เอที่สัมพันธ์กับลักษณะเชิงการต่อสู้ในไก่พื้นเมือง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย ประเภทการสำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (2011)

ผลงาน:ผลของการผ่าลำลูกกล้วย วุ้นว่านหางจระเข้ และวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินอั้วนวลจันทร์ ในสภาพปลอดเชื้อและสภาพโรงเรือน

นักวิจัย: Imgน.ส.สวรรยา ลือรัตนวงศ์ชัย Imgน.ส.ดวงพร บุญชัย Imgนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

Doner:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

Img

งานวิจัย

โปรแกรมการจำลองการประหยัดพลังงานขแง IEEE 802.11 สำหรัับ NS-3 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของความยาวท่อนพันธุ์ต่อการเพิ่มผลผลิตมันสำหลังที่ปลูกบนชุดดินลูกรัง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
12345678910...