Search Result of "สาหร่ายสีเขียว"

About 146 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Scenedesmus sp. เพื่อการผลิตน้ำมัน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การกลายพันธุ์ของสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Chlorella sp. เพื่อการผลิตน้ำมัน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

เทคนิคการสร้างสปอร์ และการขยายพันธุ์สาหร่ายสีเขียว Oedogonium sp. เพื่อการใช้ประโยขน์ชีวมวล (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุรีฉาย รัตนแสนศรี

แหล่งทุน:สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การกลายพันธุ์และการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Chlorella sorokiniana DMKU5202 เพื่อการผลิตไบโอดีเซล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ศักยภาพของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. และพืชชั้นสูงบางชนิดเพื่อใช้เป็นสารกำจัดวัชพืช (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวรวีวรรณ ตัณฑวณิช, อาจารย์, Imgนางสาวมินตา ชัยประสงค์สุข, อาจารย์, Imgดร. ศิริพร ซึงสนธิพร, Imgนาง ชอุ่ม เปรมัษเฐียร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
12345678