Search Result of "สารให้กลิ่นไม่พึงประสงค์"

About 4 results
Img
Img

Researcher

ดร. วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Confectionery Technology, Chemistry and Analysis of Aroma Compounds in Thai Food and Ingredicnts, Flavor in Foods

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาผลิตภัณฑ์ , การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

Resume