Search Result of "สารเสพติด"

About 28 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอริสา สินธุ

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

ผู้เขียน:Imgไพรัช เพ็ชรน้ำแดง

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การรับรู้และความคิดเห็นของนิสิตต่อการป้องกันปัญหาสารเสพติดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้เสพสารเสพติด สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgวัชรีย์ แจ่มกระจ่าง

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดแบบโปรแกรมเมทริกซในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgธิดารัตน์ อนุรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2550 เรื่อง "ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

หัวเรื่อง:การรับรู้และความคิดเห็นของนิสิตต่อการป้องกันปัญหาสารเสพติดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การรับรู้และความคิดเห็นของนิสิตต่อการป้องกันปัญหาสารเสพติดในมหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผู้เขียน:Imgนายวิชาญ วงษ์สังข์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This research aims to investigate the perception and opinions of students toward preventing drug problems at Kasetsart University, Bangkhen Campus. The sample consisted of 1,864 undergraduate students. Questionnaire was used as a research instrument. Statistic analyses include percentage, mean and standard deviation. The results revealed that: 1) the level of the students' perception toward preventing drug problems at Kasetsart University, Bangkhen Campus, was high. When considering all related points, the students had a strong tendency to perceive drug problems. The most sensible issue for the students was crime and harm of drug abuse while drug assistance cure was the least ones. Media had a moderate impact on their perception of drugs. Television media and public relations media of Kasetsart University had the most and least impacts, respectively. 2) the overall level of the students' opinions toward preventing drug problems at Kasetsart University, Bangkhen Campus, was high. An increase of drug use was primarily affected by social environment which, in the students' opinions, were the entertainment complex at night on the one hand at most, and imitating celebrities on the other at least. Lecture hall was considered the most appropriate place for antidrug activities whereas the sports area was the least one. Most students agreed that television production and public relations through KU Channel could be the most efficient means to publicize knowledge and activities relating to drug prevention. Opinion forum would be the least effective solution to drug problems.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 028, Issue 2, May 07 - Aug 07, Page 210 - 220 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตปฏิบัติการที่ 3 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgมนูญ พยุงพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชาเอก:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิธีวิจัยทางพลศึกษา , การประเมินผลทางพลศึกษา , หลักและวิธีการสอน การเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ฝึกสอน กีฬาตะกร้อ, สื่อและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอน, โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาสื่อการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สุขศึกษา, การใช้กลวิธีทางสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขศึกษา, พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียน, การประเมินโครงการ

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยี และการสื่อสารสุขภาพ, สุขภาพผู้สูงอายุ, การส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษา

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและชุดการสอนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สารเสพติด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเครือข่ายที่ 58 กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgประภาพร บุญมา

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12