Search Result of "สารเร่งเนื้อแดง"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัล Silver ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง (2020)

นักวิจัย:Imgดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgKamphon WONGWILAWAN

ประธานกรรมการ:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สุชนิทธิ์ งามกาละ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์, พยาธิวิทยาคลินิคทางสัตวแพทย์

Resume

Img

Researcher

ดร. วันวิสา ชุ่มเงิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความปลอดภัยของอาหาร, วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์, Biosecurity

Resume

Img

Researcher

นาย ประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ คุณภาพเนื้อ คุณภาพไขมัน, โรงฆ่าสัตว์และการแปรรูปผลิตผลจากสัตว์, การสุขาภิบาลอาหารและโรงงานอาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ทัสนันทน์ หงสะพัก

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์(การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก)ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์

Resume

Img

งานวิจัย

ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, Imgนายนครไชย อันชื่น, Imgดร.ลักษณา กันทะมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, Imgนายไชยยงค์ หาราช, Imgนายวรเทพ ชมภูนิตย์, Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม, Imgดร.ศุภชาติ ปานเนียม, Imgนางวนิดา สืบสายพรหม, อาจารย์, Imgดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, Imgดร.ศลยา สุขสอาด, อาจารย์, Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน, Imgนางสาวอารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, Imgดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, Imgนายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

Researcher

ดร. ณัฐพล พจนาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิต, การตลาด, Economics , Quantitative , การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ, การตลาดสินค้าเกษตร, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

Resume

Img

Researcher

นาย ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Swine Reproduction

Resume

Img

Researcher

ดร. วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Food Safety in Animal Product, Biotechnology in Food Safety and Feed safety, Gene expression and proteomics in animal, Nutrigenomics in Animal nutrition

Resume

Img

Researcher

ดร. เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร, พลังงานกับภาคเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจเกษตร, การจัดการสินค้าเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาง วนิดา สืบสายพรหม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ , พลังงานทดแทน (biogas)

Resume

Img

Researcher

นาย คมสัน สัจจะสถาพร

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:งานตรวจวินิจฉัยทางสัตวแพทยสาธารณสุข และจุลชีววิทยา(แบคทีเรีย,รา)

Resume

12