Search Result of "สารเบต้าแคโรทีน"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเด่น (2011)

ผลงาน:การสร้างสมการทำนายปริมาณสารเบต้าแคโรทีนในฟักทองด้วยเทคนิคสเปคโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIRs)

นักวิจัย: Imgดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์ Imgเจนจิรา หอมมะลิ

Doner:กรรมการดำเนินการจัดการประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10

Img

งานวิจัย

คุณภาพที่สำคัญของผลฟักทองสายพันธุ์ต่างๆ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgธนัฐฐา, Imgอนงค์นารถ แพงคำสอน

แหล่งทุน:คณะเกษตร (งบประมาณสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรีของภาควิชา โดยเงินกองทุนพัฒนานิสิต และทุนส่วนตัวบางส่วน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
12