Search Result of "สารเคมีกำจัดแมลง"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย วิสูต ปิ่นตบแต่ง

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย แผด สตารัตน์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเลี้ยงไหมและทดสอบหม่อน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ดวงทิพย์ กันฐา

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดหวานและสลายสารเคมีกำจัดแมลง

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลผลิตและปริมาณสารตกค้างของการใช้สารชีวภาพบาซิลลัสทูริงเยนาซิ และส่วนผสมของสารเคมีกำจัดแมลงอะบาแม็กตินและคลอร์ฟินาเพอร์ในผักคะน้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์, แมลงศัตรูเคหสถานและชุมชน

Resume

Img

ที่มา:โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสารออกฤทธิ์กำจัดแมลงของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการสลายสารเคมีกำจัดแมลง และควบคุมแมลงศัตรูพืชเพื่อการผลิตข้าวโพดหวานปลอดภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อุไรวรรณ อรัญวาสน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ประชากรระดับโมเลกุล, พันธุศาสตร์วิวัฒนาการ

Resume