Search Result of "สาริณี อุ่ยตระกูล"

About 52 results
Img

Researcher

ดร. สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Bio-Fuel Cell

Resume

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Comparing Performance among LED, T5, and T8 Lamp

ผู้แต่ง:ImgDr.Sarinee Ouitrakul, Assistant Professor, ImgDr.SIRICHAI WATTANASOPHON, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

PV-wind hybrid system design software for Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.SIRICHAI WATTANASOPHON, Assistant Professor, ImgDr.Sarinee Ouitrakul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:โครงการระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์และออกแบบเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

ระบบวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

งานวิจัย

โครงการระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

เครื่องช่วยฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรอัตโนมัติ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

งานวิจัย

หุ่นยนต์เก็บขยะริมชายฝั่งทะเลพลังงานแสงอาทิตย์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนารถไฟฟ้า 2 ที่นั่ง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgณัฐพงษ์ เกิดแป๋

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
123