Search Result of "สารอาหาร"

About 157 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าสินค้าแปรรูปข้าวด้วยคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารคุณค่าสูง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณกลุ่มจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ปีพ.ศ.2559

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความต้องการสารอาหารของไก่พื้นเมือง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์, Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12345678