Search Result of "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ"

About 343 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสกัดและแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ด (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผักพื้นบ้านรสเปรี้ยวในการเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริพรรณ สุขขัง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสมนึก พรมแดง

แหล่งทุน:หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678910...