Search Result of "สารหนู"

About 46 results
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพการแปลงสารหนูของแบคทีเรียที่แยกได้จากดินประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การแพร่กระจายตัวและการประเมินความอันตรายของสารหนูในน้ำใต้ดิน จังหวัดระยอง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษายีนที่ตอบสนองต่อการรับสารหนูในข้าวเจ้า และข้าวเหนียว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกฤษณา, Imgภาวรรธน์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเกษตรนเรศววร ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:การคัดแยกและจำแนกแบคทีเรียแปลงสารหนูจากบริเวณปนเปื้อนสารหนูในประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแปลงและการขจัดพิษสารประกอบสารหนูโดยจุลินทรีย์ดิน

ผู้เขียน:Imgเพชรดา เจริญมิตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgชวลิต ฮงประยูร*, Imgดร.ธนูชัย กองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์สารหนูในตัวอย่างน้ำโดยใช้เทคนิคโวลแทมเมตทรี

ผู้เขียน:Imgสุรีพร เอมโอฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสายใจ ชาญเศรษฐิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจงกลณี แก้วศรีประกาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ศูนย์ วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การแปลงเเละการขจัดพิษสารหนูโดยจุลินทรีย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้หินภูเขาไฟเคลือบเหล็กออกไซด์ในการกำจัดสารหนูในน้ำผิวดิน

ผู้เขียน:Imgพัฒน์ธิดา ทองขาว

ประธานกรรมการ:Imgนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Water, Air and Soil Pollution

หัวเรื่อง:การกระจายตัวเชิงพื้นที่และการประเมินความเสี่ยงของ สารหนู แคดเมียม ทองแดง ตะกั่วและสังกะสี ในดินบนจังหวัดระยอง ประเทศไทย

Img

Researcher

ดร. เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาทางดินเเละเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งเเวดล้อม

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำจัดสารหนูในน้ำผิวดิน โดยการดูดซับด้วยดินแดงและหินภูเขาไฟ

ผู้เขียน:Imgรวิพรรณ ทองห่อ

ประธานกรรมการ:Imgนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:PERCH-CIC CONGRESS VIII

หัวเรื่อง:'-"

123