Search Result of "สารสนเทศศาสตร์"

About 211 results
Img

ที่มา:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ภาพเพื่อการโน้มน้าวใจในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาโมเดลสมการเชิงโครงสร้างการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การพัฒนาสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศาบนสื่อออนไลน์ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มก.ฉกส.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การพัฒนาคู่มือการทำเบเกอรี่อิเล็กทรอนิกส์ด้วย HTML 5

Img

ที่มา:วารสารสารสนเทศศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2545-2548

Img

ที่มา:วารสารสารสนเทศศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เนื้อหา วารสารการประมง

Img

ที่มา:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศาสตราจารย์, Imgดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางวัลลภา จันทรดี, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารสารสนเทศศาสตร์

หัวเรื่อง:ความต้องการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

Img

ที่มา:การประชุมนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติคร้ังที่ 1

หัวเรื่อง:การปรับตัวของห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทยในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวัลลภา จันทรดี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การรู้เท่าทันสื่อบนสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทย:กรณีศึกษาเฉพาะสื่อกระแสหลักและสือใหม่ในช่วงเวลามี.ค.-พ.ค.2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวัลลภา จันทรดี, อาจารย์, Imgดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...