Search Result of "สารสนเทศ"

About 3276 results
Img
Img

งานวิจัย

วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างหน่วยสนับสนุนทางสารสนเทศในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย ปีที่ 3 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด 237หมู่ 2 บ้านสาวเอ้ ต. หินเหล็กไฟ อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดพะเยา

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาระบบตรวจวัดเครือข่าย

Img

งานวิจัย

วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างหน่วยสนับสนุนทางสารสนเทศในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กลุ่มบริษัทโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย จำกัด (มหาชน) 1/1 หมู่ 14 ต. หนองโพ อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์

Img
Img

งานวิจัย

โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศไหมเชิงลึก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียชาติ จันทโชติ, Imgนางสาวหทัยทิพย์ สามพันพวง, Imgนายพชร สวัสดิรักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

Img

งานวิจัย

พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

งานวิจัย

โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศข้าวเชิงลึก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียชาติ จันทโชติ, Imgนางสาวหทัยทิพย์ สามพันพวง, Imgนายพชร สวัสดิรักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

Img

งานวิจัย

การศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2553

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจาลองคณิตศาสตร์ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT2012)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสริมความจริงในงานออกแบบและตกแต่งภายใน

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT2012)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ของโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ำ

Img

ที่มา:การประชุมนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติคร้ังที่ 1

หัวเรื่อง:การปรับตัวของห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทยในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาส่วนประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเบสแบนด์สำหรับสถานีภาคพื้นดิน สำหรับดาวเทียม SMMS

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : GISDA

หัวเรื่อง:การประมาณค่าและการจัดทำแผนที่ความชื้นของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตะวันตก โดยใช้เทคนิคการ สำรวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:Data Traffic Performance Evaluation of Power Line Communication forLast Mile Network in PEA Smart Grid

Img

ที่มา:โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง:ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, Imgนางศิริรัตน์ นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอรพรรณ ตันบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบคลัสเตอร์และกริดสำหรับการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาการวัดค่า Modulation Transfer Function (MTF)สำหรับอุปกรณ์กล้องแบบ Panchromatic จากดาวเทียมรายละเอียดสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนก วีรวงศ์, อาจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12345678910...