Search Result of "สารสกัดหยาบ"

About 262 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลการใช้สารสกัดหยาบจากต้นตะไคร้ในแม่โคหลังคลอดเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อและการผสมติดต่อ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแผ่นเจลาตินต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังที่ผสมสารสกัดหยาบจันทน์แดง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยของโครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสูตรผสมสารสกัดหยาบจันทน์แดง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ต้านการอักเสบ และต้านมะเร็งของสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากว่านหอมแดง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววันนิศา รักษามาตย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...