Search Result of "สารสกัดจากพืช"

About 256 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรสกุลสะค้าน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพในการเป็นสารกำจัดวัชพืชของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤตชญา อิสกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดในประเทศไทยต่อจุลินทรีย์ที่พบในการผลิตไวน์ (2000)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประดิษฐ์ ครุวัณณา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, Imgดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
12345678910...