Search Result of "สารสกัดกึ่งหยาบ"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารเภสัชวิทยา

หัวเรื่อง:การทดสอบความเป็นพิษเบื้องต้นของสารสกัดกึ่งหยาบในการต้านเซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) และเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์นอกร่างกายเบื้องต้นของสารสกัดกึ่งหยาบจากพืชสมุนไพรไทย สำหรับการรักษาโรคมาลาเรีย

Img

งานวิจัย

การสำรวจและทดสอบหาพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อโปรโตซัวสาเหตุโรคมาลาเรีย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.อุมาพร ทาเสนาะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:ปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย์ / Bioactive activity, drug resistance in parasitology, การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ, One Health, Antiparasitic drug resistance

Resume