Search Result of "สารละลายเกลือ"

About 11 results
Img

งานวิจัย

อัตราการเติบโตของลำต้นเหนือดินและใต้ดินของไผ่ 3 ชนิด ที่เลี้ยงในสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุภาวดี แสงพิทักษ์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิธีการเร่งอายุโดยใช้สารละลายเกลืออิ่มตัวเพื่อประเมินความงอกในไร่ของเมล็ดพันธ์ข้าวโพดหวาน

ผู้เขียน:Imgธารทิพย์ สมท่า

ประธานกรรมการ:Imgจุฑามาศ ร่มแก้ว*

กรรมการร่วม:Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgชเนษฎ์ ม้าลำพอง*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว นวะรัตน์ พิลาภ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเกษตร

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย บุญร่วม จันทร์ชื่น

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผล, การขยายพันธุ์

Resume

Img

Researcher

นาง นวลปรางค์ ไชยตะขบ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume