Search Result of "สารระเหย"

About 70 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาสารระเหยของผลมะเดื่อฝรั่ง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สารระเหยในเผือกและข้าวเหนียวดำที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน

ผู้เขียน:Imgจิดาภา อาจารยะศิริ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยทางการค้าในการยับยั้งเชื้อ Micrococcus sedentarius

Img

ที่มา:สวพ.

หัวเรื่อง:ผลของแบคทีเรียกรดแล็กติกต่อการสร้างสารระเหยให้กลิ่นในการหมักขนมจีนแป้งหมัก

Img
1234