Search Result of "สารพิษจากเชื้อรา"

About 105 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พยาธิสภาพและค่าโลหิตวิทยา-เคมีโลหิตจากผลของสารพิษจากเชื้อรา Ochratoxin A ในเป็ด (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การวิ้คราะห์การปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราเออก็อตและอัลคาลอยด์ในอาหารสัตว์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนฤมล กลางแก้ว, Imgนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, Imgดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, ImgProf Zhaowei Zhang, ImgProf. Dr. Jana Hajslova, Imgนายไกรวุฒิ นวลขาว

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456