Search Result of "สารพฤกษเคมี"

About 82 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และความเป็นพิษของสารสกัดจากดอกดิน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววันนิศา รักษามาตย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กลไกการออกฤทธิ์ของสารพฤกษเคมีต่อการต้านการอักเสบ (2012)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
12345