Search Result of "สารป้องกันความเย็น"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารป้องกันความเย็นที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียสต่อการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ในโครงการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (หมวดทุนอุดหนุนวิจัย)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาความคงตัวของจุลินทรีย์ที่เป็น probiotics ภายใต้การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การศึกษาความคงตัวของจุลินทรีย์ที่เป็นProbiotics ภายใต้การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน

Img

Researcher

นางสาว เสาวคนธ์ ต่วนเทศ

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาอาหาร, ความปลอดภัยของอาหาร, Food Microbiology, Food Safety

Resume

Img

Researcher

ดร. มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume