Search Result of "สารน้ำ"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เครื่องผสมสารน้ำสำหรับการปศุสัตว์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:เครื่องผสมสารน้ำสำหรับการปศุสัตว์สมาร์ทโดสเซอร์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การลดน้ำสูญเสียในกิจการประปา (2008)

ผู้แต่ง:ImgMr.Surachai Lipiwattanakam, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2553 (2010)

นักวิจัย:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553 ระดับประกาศเกียรติคุณ (2010)

ผลงาน:เครื่องผสมสารน้ำสำหรับการปศุสัตว์สมาร์ทโดสเซอร์

นักวิจัย: Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Toxoplama gondii ในโคนมในประเทศไทย

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเครื่องผสมสารน้ำสำหรับการปศุสัตว์สมาร์ทโดสเซอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การคำนวณปริมาณสารน้ำทดแทนในผู้ป่วยแผลไหม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากภาพจำลองสามมิติของรูปร่างคนไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว ชัญญา เก่งระดมกิจ

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:งานด้านปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์, งานชันสูตรโรคสัตว์ด้านปรสิตวิทยา, งานด้านโปรตีนวิเคราะห์, งานด้านซีรั่มวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cell and Molecular Biology, Applied Biochemistry, Immunology, Crocodile

Resume

Img

Researcher

ดร. วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Economic animals, Crocodile, Cell and Molecular Biology, Parasitology, Biotechnology

Resume

12