Search Result of "สารธรรมชาติ"

About 56 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กรดเฟอรูลิก:สารธรรมชาติมากคุณค่าปลอดภัยสูง (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Vipaporn Na Thalang,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การใช้สารธรรมชาติและไบโอพอลิเมอร์เพื่อรักษาคุณภาพของผักและผลไม้ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์“อีทมี” แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร, Imgนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, Imgนางสาวลลิตา คชารัตน์

แหล่งทุน:โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แผ่นป้องกันเชื้อราจากสารธรรมชาติ

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต่อพืชที่ได้จากพืชในวงศ์ทานตะวัน (Asteraceae) ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้สารธรรมชาติและไบโอพอลิเมอร์เพื่อรักษาคุณภาพของผักและผลไม้

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้สารธรรมชาติและไบโอพอลิเมอร์เพื่อรักษาคุณภาพของผักและผลไม้

Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2009)

ผลงาน:แผ่นป้องกันเชื้อราจากสารธรรมชาติ

นักวิจัย: Imgดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทบุคลากรซีเนียร์ อายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป (2017)

ผลงาน:“อีทมี” ผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ

นักวิจัย: Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร Imgนางสาวลลิตา คชารัตน์ Imgนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

123