Search Result of "สารทุติยภูมิ"

About 84 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสารทุติยภูมิจากแห้ม ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Sphaceloma ampelinum de Bary สาเหตุโรคสแคบขององุ่น

ผู้เขียน:Imgณัฐทิยา หาญณรงค์

ประธานกรรมการ:Imgนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นุจารี ประสิทธิ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารทุติยภูมิจากเชื้อราที่เกิดโรคกับแมลงในการควบคุมศัตรูพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารทุติยภูมิจากเชื้อราที่เกิดโรคกับแมลงในการควบคุมศัตรูพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

12345