Search Result of "สารทดแทนไขมัน"

About 34 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนามายองเนสพลังงานต่ำโดยใช้ Oatrim-5 เป็นสารทดแทนไขมัน (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาพัฟเพสตรีลดไขมันโดยใช้สารทดแทนไขมัน

ผู้เขียน:Imgกมลฉัตร พิมพ์ดิษฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาขนมเปี๊ยะเล็กลดพลังงานโดยการใช้สารทดแทนไขมันและสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล

ผู้เขียน:Imgธีรนุช ฉายศิริโชติ

ประธานกรรมการ:Imgอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

กรรมการร่วม:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสารทดแทนไขมันและสารให้ความหวานต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิ

ผู้เขียน:Imgศิวพร พุดตาล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสารทดแทนไขมันประเภทคาร์โบไฮเดรตต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเค้กช็อคโกแลตลดไขมัน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของไอศกรีมวานิลาลดไขมันที่ใช้อินนูลินเป็นสารทดแทนไขมัน

ผู้เขียน:Imgจุฑารัตน์ โกวิทยา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสารทดแทนไขมันต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทเพสตรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กช็อคโกแลตลดไขมัน และไม่เติมน้ำตาล

ผู้เขียน:Imgปุญฎา เนื่องฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุนทรี สุวรรณสิชณน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนามายองเนสพลังงานต่ำโดยใช้ Oatrim-5 เป็นสารทดแทนไขมัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์

Img

ที่มา:Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพของไอศกรีมวานิลาลดไขมันโดยใช้อินนูลิน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การลดไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์โดยใช้สารทดแทนไขมันจำพวกคาร์โบไฮเดรท

ผู้เขียน:Imgดารณี วโรดมวิจิตร

ประธานกรรมการ:Imgนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:Extraction and utilization of OKRA polysaccharide as fat replacer in frozen food

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สมจิต สุรพัฒน์

ที่ทำงาน:สำนักงานทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:Dairy Science and Technology, Food Chemistry , Milk products , Ice cream

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของกรดแลคติกต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโครงสร้างประกอบของแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวในเมทริกซ์ของโปรตีนนม

ผู้เขียน:Imgสุกัญญา ธารสวิง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Cereal Products Development

Resume

12