Search Result of "สารตัวนำยวดยิ่ง"

About 21 results
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาสารตัวนำยวดยิ่ง B1.5Pb0.5Sr2Ca2Cu3Ox (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาสารตัวนำยวดยิ่ง Bi1.75(Pb0.25-x Vx)Sr2Cu2Cu3Ox = 0.0, 0.05 (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

สารตัวนำยวดยิ่ง Bi-2223 ที่โดปด้วยวาเนเดียม-ตะกั่ว (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ชมเชย (2007)

ผลงาน:สารตัวนำยวดยิ่ง Bi-2223 ที่โดปด้วยวาเนเดี่ยม-ตะกั่ว

นักวิจัย: Imgดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์ Imgวิบูลย์ ภูมิชูชิต Imgจิระวัฒน์ เกลื้อนรัตน์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สารตัวนำยวดยิ่ง Bi-2223 ที่โดปด้วยวาเนเดี่ยม-ตะกั่ว

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

หัวเรื่อง:สารตัวนำยวดยิ่ง Bi-2223 ที่โดปด้วยวาเนเดียม-ตะกั่ว

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสารตัวนำยวดยิ่ง B1.5Pb0.5Sr2Ca2Cu3Ox

Img

ที่มา:วทท. ครั้งที่ 31

หัวเรื่อง:การศึกษาสารตัวนำยวดยิ่ง Bi1.75(Pb0.25-x Vx)Sr2Cu2Cu3Ox = 0.0, 0.05

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาวิเคราะห์สภาพรับไว้ได้แม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับของสารตัวนำยวดยิ่งระบบ (Bi, Pb) Sr-Ca-Cu-O ด้วยแบบจำลองสถานะวิกฤตบีน

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาวิเคราะห์สภาพรับไว้ได้แม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับของสารตัวนำยวดยิ่งระบบ (Bi,Pb)Sr-Ca-Cu-O ด้วยแบบจำลองสถานะวิกฤตบีน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์สภาพรับไว้ได้แม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับด้วยแบบจำลองสถานะวิกฤตของสารตัวนำยวดยิ่ง

ผู้เขียน:Imgดร.อดิศักดิ์ บุญชื่น, รองศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายรันบีร์ ซิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสารตัวนำยวดยิ่งพหุผลึก Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O

ผู้เขียน:Imgวันชัย สระทองล้วน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายนพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกรรณิกา คงสาคร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อัตราส่วน 2/kBTC ในสารตัวนำยวดยิ่งที่มีฟังก์ชันคลื่นแบบดี

ผู้เขียน:Imgชัยยะ เหลืองวิริยะ

ประธานกรรมการ:Imgสุทัศน์ ยกส้าน

กรรมการวิชาเอก:Imgนายบัญชา พนเจริญสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุทธีรา วสุวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมบัติทางกายภาพและการวิเคราะห์ทางความร้อนของสารตัวนำยวดยิ่ง (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O

ผู้เขียน:Imgเยาวมาลย์ ไตรรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกรรณิกา คงสาคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพรับไว้ได้ไฟฟ้ากระแสสลับของสารตัวนำยวดยิ่ง (Bi, Pb)-Sr-Ca-Cu-O

ผู้เขียน:Imgสุชีวัน กรอบทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกรรณิกา คงสาคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการแทนที่ด้วยวาเนเดียมในสารตัวนำยวดยิ่ง (Bi,Pb) - 2223

ผู้เขียน:Imgวิบูลย์ ภูมิชูชิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุทธีรา วสุวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:วิวัฒนาการโครงสร้างขนาดเล็กในการก่อตัวสารตัวนำยวดยิ่ง Bi-2223 จากระบบ Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O

ผู้เขียน:Imgดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, ImgWunchai Satongluan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Bi-2223 superconductor formation and microstructural evolution was studied from stoichiometric composition Bi1.5Pb0.5Sr2.0Ca2.0Cu3.0Ox and Bi1.5Pb0.5Sr2.0Ca3.0Cu4.5Oy,with the same atomic ratio of Ca/Cu = 0.67. SEM micrographs showed that the samples were polycrystal with porous structure and grain layers. Excess Ca and Cu influenced the reaction of Bi-2223 formation. From ac susceptibility measurement showed that TC of the first stoichiometric composition was higher. The lattice ratio, c/a, of Bi-2223, from XRD data, was between 6.82 - 6.87.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 033, Issue 4, Oct 99 - Dec 99, Page 644 - 653 |  PDF |  Page 

12