Search Result of "สารดูดซับ"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาความสามารถในการดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายของสารดูดซับธรรมชาติและสารผสมปูนฉาบ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การใช้สารดูดซับความชื้นร่วมกับการบรรจุเห็ดฟางในสภาพดัดแปลงบรรยากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษาและการคงอยู่ของสารต้านอนุมูลอิสระ

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ปรสิตในปลากลุ่มไซพรินิดบางชนิดจากอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การใช้สารดูดซับความชื้นร่วมกับการบรรจุเห็ดฟางในสภาพดัดแปลงบรรยากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพและการคงอยู่ของสารต้านอนุมูลอิสระ

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การยึดอายุการเก็บรักษาเห็ดนางรมฮังการีสดโดยใช้สารดูดซับความชื้น

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำจัดแคดเมียมในสารละลายโดยใช้เพอร์ไลต์เป็นสารดูดซับ

ผู้เขียน:Imgพรรณราย รุญเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบทำความเย็นแบบดูดซับ โดยใช้ซีโอไลท์ เป็นสารดูดซับ

ผู้เขียน:Imgรานี อุฬารวิริยากุล

ประธานกรรมการ:Imgสุรพล พฤกษพานิช

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพิพล บุญจันต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มนตรี ธำรงพิรุณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบสารดูดซับในการลดความเป็นพิษของน้ำมันทอดซ้ำ

ผู้เขียน:Imgชุตาภา สมนึก

ประธานกรรมการ:Imgชนินทร์ ติรวัฒนวานิช

กรรมการร่วม:Imgบัณฑิต อินณวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ซีโอไลต์เป็นสารดูดซับเอทิลีนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ประเภท Climacteric

ผู้เขียน:Imgวีรยา เพี้ยนผล

ประธานกรรมการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgAsira Fuongfuchat, Imgดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้ฝายหินเรียงในการบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

12