Search Result of "สารชีวภาพ"

About 45 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย จเรวัตร จักรมุณี

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:omputational Chemistry, Molecular Modeling, Drug Design การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการค้นพบ การออกแบบ และการพัฒนาตัวยา, Natural Product พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติและสารชีวภาพทางทะเล, การสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติและสารชีวภาพทางทะเล

Resume

Img

ที่มา:สวพ มก

หัวเรื่อง:การสกัดสารชีวภาพจากน้ำมันปาล์มดิบสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสารเสริมอาหาร (ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ผลงานวิจัยระดับชมเชย (2013)

ผลงาน:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 01 52 ชนิดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงนาที่ใช้สารชีวภาพ

นักวิจัย: Imgพราวมาส เจริญรักษ์ Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์ Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgจิตรา น้อยพันธ์

Doner:คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 11

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ และสารสกัดค้างคาวดำ และการปรับปรุงธาตุอาหารพืช เพื่อควบคุมโรคและแมลงสำคัญของพืชตระกูลกะหล่ำ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของสารชีวภาพจากอาหารเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet ต่อการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของปลายรากหอม (Allium ascalonicum L.)

Img
Img
Img

ที่มา:คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 01 52 ชนิดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงนาที่ใช้สารชีวภาพ

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลผลิตและปริมาณสารตกค้างของการใช้สารชีวภาพบาซิลลัสทูริงเยนาซิ และส่วนผสมของสารเคมีกำจัดแมลงอะบาแม็กตินและคลอร์ฟินาเพอร์ในผักคะน้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตและสูตรผลิตภัณฑ์ของเชื้อ Bacillus thuringiensis ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นสารชีวภาพในการควบคุมแมลง

ผู้เขียน:Imgอุษณีย์ ยิ่งยงทรัพย์มั่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgภคมน จิตประเสริฐ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123