Search Result of "สารก่อภูมิแพ้"

About 40 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สารก่อภูมิแพ้อาหาร (2011)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Vipa Surojanametakul,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เทคนิคการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (2013)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Vipa Surojanametakul,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

สารก่อภูมิแพ้ในมูลสัตว์บางชนิด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางตุลารัฐ ทุมมากรณ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของกระบวนการทางอาหารต่อความเป็นสารก่อภูมิแพ้ในกุ้งแชบ๊วยโดยเทคนิคทางโปรตีโอมิกส์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทรกานต์ พิภพมงคล, Imgพลตรีภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ, Imgพันเอกนายแพทย์ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบความแตกต่างของสารสกัดโปรตีนเพื่อใช้ในการศึกษาสารก่อภูมิแพ้จากกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชุติมา ศรินโรจน์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สายวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

Researcher

นาง ศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ

ที่ทำงาน:ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร( Food Allergen ), การโคลนยีน( Gene Cloning ), ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ( DNA Fingerprinting )

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของกระบวนการทางอาหารต่อความเป็นสารก่อภูมิแพ้ในกุ้งแชบ๊วยโดยเทคนิคทางโปรตีโอมิกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารอาหาร

หัวเรื่อง:สารก่อภูมิแพ้อาหาร

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของกระบวนการทางอาหารต่อความเป็นสารก่อภูมิแพ้ในกุ้งแชบ๊วยโดยเทคนิคทางโปรตีโอมิกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12