Search Result of "สารกาบา"

About 38 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากระบวนการเพิ่มสารกาบาข้าวกล้องงอกอินทรีย์ด้วยชาเขียว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

แหล่งทุน:สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Img

งานวิจัย

ผลของการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพของขนมจีนสดและแห้ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษากระบวนการเพิ่มสารกาบาข้าวกล้องงอกอินทรีย์ด้วยชาเขียว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:ผลของกรรมวิธีการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพขนมจีนแห้ง

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:ผลของกรรมวิธีการหมักต่อปริมาณสารกาบาในแป้งขนมจีน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกรรมวิธีการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพของแป้งหมัก ขนมจีนหมัก และขนมจีนแห้ง

ผู้เขียน:Imgภัทรพร กระดังงา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ผลของการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพของขนมจีนสดและแห้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลของกรรมวิธีการหมักต่อปริมาณสารกาบาในแป้งขนมจีน

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ผลของกรรมวิธีการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพของขนมจีนหมักและแห้ง

หัวหน้าโครงการ:

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

Special Award (2014)

ผลงาน:ขนมจีนแห้งกาบาสูงและน้ำยาปลาแซลมอนคืนรูปเร็ว

นักวิจัย: Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Doner:Taiwan Invention Association

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

Silver Prize (2014)

ผลงาน:ขนมจีนแห้งกาบาสูงและน้ำยาปลาแซลมอนคืนรูปเร็ว

นักวิจัย: Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Doner:Korea Invention Promotion Association

Img
12