Search Result of "สายสนับสนุนวิชาการ"

About 12 results
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประเภทกลุ่มผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ (2016)

นักวิจัย:Imgนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความผูกพันในองค์การ: กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgปณิตา ภุมรินทร์พงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว จริยา สุพรรณ

ที่ทำงาน:สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม

Resume

Img

Researcher

นาย อนุรักษ์ เครือคำ

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:สิ่งแวดล้อม

Resume